Adatkezelési szabályzat
Kedves hashtag.school felhasználó!

Az alábbiakban adatvédelmi tájékoztatónkat olvashatják, amely részletesen, és a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában teszi közzé mindazt, amilyen adatok kezelésére az az oldal engedélyt kér, és azt is, amit jogként biztosít. Mielőtt azonban a hivatalos részt elolvasnák, engedjék meg, hogy rövidebben, talán kicsit közérthetőbben tájékoztassuk Önöket arról, hogy mi történik adataikkal a Hashtag.school rendszerében.

1) A rendszer zárt, legalábbis abból a szempontból, hogy ismerkedni, ’bejelölni’ másokat nem lehet. Csatlakozni vagy egy tanár meghívására, külön kóddal rendelkező csoportba lehet, vagy tanárként ilyen csoportot indítani. Nagy közös ’dühöngő’, fórum stb. nem része a rendszernek.

2. Adatokat harmadik félnek nem szolgáltatunk ki. Az oldal (jelenleg, és remélhetőn a jövőben is) reklámmentes, nem kell aggódnia senkinek, hogy az oldal látogatásakor azzal is számolnia kell, hogy a használatot hirdetések zavarják. Ezért nem is gyűjtünk ilyen céllal adatokat. Az LMS (tanuláskövetési rendszer) sok adatot tárol, ám ezek kizárólag a tanulás folyamatát segítik, jelzik vissza (ilyen pl. a Leaderboard, ahol az elvégzett tananyagok eredményeit láthatják, a városépítő játék, ahol a pontokból épületek, civilizáció épül, vagy éppen a Bizonyítvány (Report card) funkció, amely segítségével a csoportot vezető tanár statisztikai adatokat kaphat diákjai teljesítményéről). Mindezeket az adatokat azonban harmadik félnek, marketing céllal soha nem adjuk ki. A csoportot irányító tanár rendelkezik ezekkel az adatokkal. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adataival visszaélnek, az alábbi Tájékoztatóban megnevezett Adatvédelmi Tisztviselőnél tehet panaszt.

3. Fontos a közösségi modul használatáról is pár szót szólnunk. Minden elindított tanulócsoportnak automatikusan létrejön egy digtális tanterme, amely az Irányítópult-on jelenik meg. Ez egy szándékosan korlátozott funkcionalitással bíró közösségi oldal, ahol pl. lájkolni sem lehet; kizárólag tananyagokat, képeket, szöveget posztolni, és ezekre kommenteket írni. Létezik tovább minden felhasználó számára elérhető Üzenetek funkció, amely egy belső chat alkalmazás. Erről azt kell tudni, hogy azoknak lehet csak levelet írni, akikkel egy csoportban vagyunk (természetesen egy tanár – amennyiben több csoportban használja az oldalt – mindegyik diákjának tud írni). Azaz, hiába van akár több tízezer felhasználó a rendszerben, nem lehet velük az Üzenetek funkció segítségével kapcsolatba lépni.

A fentiek próbálták a Hashtag.school adatvédelmi irányelveit három pontban, közérthetően felvázolni. Célunk, hogy egy olyan felületet tudjunk az oktatás szereplőinek adni, amely nem az adatok gyűjtéséből, értékesítéséből él, ezért minden funkciót úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a lehetőleg semmilyen zavaró elemet ne tartalmazzanak, amelyek a tanulástól elvonják a felhasználók figyelmét.

Bízunk benne, hogy sok hasznos, és akár néhány élvezetes pillanat részese lehet minden Hashtag.school felhasználó (tanár és tanuló egyaránt) még sok-sok évig.

És most következzék a hivatalos, formális Adatvádelmi Tájékoztató.


Adatvédelmi Tájékoztató

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy érdeklődik a #SCHOOL iránt!


Látogatóink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Kedves Látogatóink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően Kedves Látogatóinkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. A #SCHOOL a GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.

Adatkezelő és elérhetősége: ENABLER Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság (Cg. 01-09-185698, 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1. em. 13.) Email: info@hashtag.school

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Prievara Tibor info@hashtag.school

Fogalmak:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

10. „termináleszköz”: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

Honlap felkeresése

Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük a Látogató termináleszközének IP-címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja: adatbiztonság és szolgáltatások optimalizálása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. § (1) bek. b)

Kezelt adatok: IP-cím, OP-rendszer és szoftverkörnyezet, böngésző, látogatás ideje, látogatott oldalak

Kapcsolatfelvétel

Kedves Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk az alábbi email címen info@e-studygroup.com. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, illetve a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük, amennyiben Ön a hozzájárulását adta. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig

Sütik („cookie”-k)

Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény és a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató (Felhszanáló) termináleszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket („cookie”-kat) helyez el. A Látogató törölheti a sütiket a termináleszközéről, valamint a böngészője beállításaiban a sütik alkalmazását tilthatja. A sütik elutasítása és/vagy törlése esetén a honlap használhatósága korlátozott lehet, amelyet a Látogató tudomásul vesz.

Alkalmazott sütik listája:
PHPSESSID
cookieconsent_status
mjx_latest

Tájékoztatjuk Kedves Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. A honlapunk szerkesztősége, üzemeltetője, valamint az ENABLER Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Ezen honlapokat Látogatóink (Felhasználók) csak saját felelősségükre látogassák vagy használják.

Érintetti jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:

  • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).


Hozzájáruló nyilatkozat: A személyes adatot szolgáltató érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalra történő regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

A Hozzájáruló nyilatkozat megadásával érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az érintettel, adatbázis-építés.

Az adatkezelés kezdő időpontja az érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. 

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@hashtag.school e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelenti. 

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu